anulare
Afişează rezultate pentru 
Caută în schimb 
Ați dorit să scrieți: 

Regulamentul Campaniei „Topicul lunii„

NickyS
Community Manager
Community Manager

REGULAMENTUL CAMPANIEI „Topicul lunii„

 1.            ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1.        Loteria publicitară („Campania”) este organizată de Orange România S.A. (denumită în continuare „Organizatorul”), o societate din România, cu sediul social în București, bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10178/1996, CUI 9010105, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris şi vărsat 93.596.732, 50 lei reprezentată de Gabriel Prundeanu în calitate de eCare Manager.

1.2.        Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).

1.3.         Prezentul Regulament de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la oricare dintre sediile sau magazinele proprii ale Organizatorului sau poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului la aceasta adresa.

1.4.        Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice astfel de modificare urmând să intre în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţa publicului prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

1.5.        Prezenta Campanie este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea loteriilor publicitare, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea Comunității Orange. 

 1.             LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1.        Campania este organizată online, la https://comunitate.orange.ro/  şi poate fi accesată atât de pe teritoriul României cât și din afara țării.

2.2.        Participanţii care vor accesa Campania de pe teritoriul altui stat îşi asumă răspunderea cu privire la costurile implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming, în conformitate cu Termenii şi condiţiile generale pentru utilizarea abonamentelor Orange şi a serviciilor PrePay.

 1.             DURATA CAMPANIEI

3.1.        Campania se desfășoară în perioada 1 aprilie 2023, ora 00:00 – 1 iunie 2023, ora 23:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, cu posibilitatea de prelungire. 

 1.             CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

4.1.  La prezenta Campanie poate participa orice persoană fizică, cetățean român, cu domiciliul în România, care este rezident fiscal sau este inregistrat fiscal in Romania având capacitate deplină de exerciţiu, cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • Este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • Are sau își creează cont Online My Orange/My Orange Fix în perioada desfășurării Campaniei
 • Are sau își creeaza cont în Comunitatea Orange în perioada desfășurării Campaniei
 • Este de acord cu Termenii si Conditiile Comunitatii Orange Romania
 • Participantii vor fi eligibili pentru unul dintre cele 3 premii fiecare constand intr-un voucher in valoare de 100 eur (valabil 12 luni) care poate fi folosit in cadrul unei singure tranzactii, pentru orice tip de achizitie (telefon, accesoriu, obiect conectat etc.) din magazinul online Orange. In cazul in care valoarea totala a comenzii este mai mica decat valoarea voucherului, diferenta de suma se va pierde.
 • La finalul fiecarei luni din perioada Campaniei, se va realiza un clasament care va contine toate topicurile cu impact in Comunitate in luna respectivă (topicurile cu impact sunt acele topicuri utile si de interes general pentru membrii Comunitatii si vizitatori sau cele de tipul tutorial/review, care acumuleaza cel mai mare numar de reactii, fara a lua in calcul situatiile care necesita rezolvare punctuala, cum ar fi reclamatiile)  si va fi premiat acela care are cel mai mare impact. Criteriile de evaluare vor fi stabilite pentru fiecare luna calendaristica a Campaniei si nu vor fi aceleasi in fiecare luna (ex. In prima luna va fi premiat topicul cu cele mai multe vizualizari, a doua luna va fi premiat topicul cu cele mai multe comentarii utile pentru ceilalti membri, in a treia luna cel care a obtinut cel mai mare numar de like-uri etc.). Criteriul folosit intr-o anumita luna se va anunta odata cu anuntarea castigatorului. Evaluarea va fi facuta lunar de echipa Comunitatii Orange, care isi rezerva dreptul de a selecta topicurile de interes pentru ceilalti membri in baza criteriilor mentionate mai sus.

 4.2.        Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la art.4.1. de mai sus (denumite în continuare în mod colectiv „Participanţi”, în mod individual „Participant”), trebuie să fie rezidenţi sau să aibă domiciliul fiscal în România.

4.3.        Angajaţii Organizatorului, precum şi soţii sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la Campanie.

4.4. Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți dă dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz. Prin urmare, în cazul în care Organizatorul are indicii asupra faptului ca un participant se angajează sau Încearcă sa se angajeze fraudulos, ilegal sau necinstit în Campanie, inclusiv, dar fără a se limita, la angajarea în orice activitate sau orice manipulare a acestuia, Organizatorul este îndreptățit sa ia măsurile adecvate și va avea dreptul sa descalifice respectivul participant din Campanie, indiferent de rezultatul încercării.

 5.            PREMII

5.1.        În cadrul Campaniei, Organizatorul oferă un număr de 3 premii, în funcție de îndeplinirea condițiilor de participare, fiecare constand intr-un voucher –avand o valoare individuala de 100 eur (TVA inclus)

5.2.        Valoarea comercială totală maximă a Premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii este de 300 eur (TVA inclus).

5.3.        Premiile se vor acorda, prin desemnare directa de catre echipa Comunitatii Orange Romania conform condiţiilor specificate în prezentul Regulament

5.4.        Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani.

 1.             MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂŞTIGĂTORILOR

6.1.        Desemnarea câştigătorilor se va efectua lunar, pe intreaga perioada a campaniei, dupa cum urmeaza.

 • Castigatorul lunii aprilie va fi desemnat si anuntat in perioada 1-5 Mai 2023
 • Castigatoriul lunii mai va fi desemnat si anuntat in perioada 5-9 Iunie 2023
 • Castigatorul lunii iunie va fi desemnat si anuntat in perioada 3-7 iulie 2023
 1.            PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

7.1 Organizatorul va anunta castigatorul printr-un mesaj privat prin platforma Comunitatii si va cere acordul acestuia pentru alocarea premiului. Lista castigatorilor va fi anuntata printr-o postare publica in Comunitate. 

7.2. În cazul în care participantul desemnat castigator nu va confirma acordul pentru primirea voucher-ului in decurs de 48 de ore, voucherul se va acorda urmatorului clasat in clasamentul topicurilor cu impact din luna respectiva. 

7.3. În cazul în care un Participant va participa la campanie cu doua sau mai multe topicuri evaluate de echipa Comunitatii ca fiind eligibile conform criteriilor de la punctul 4.1, acesta va fi premiat o singura data, pentru topicul care va intruni cele mai multe criterii stabilite pentru luna respectivă.

7.4. În cazul în care într-o lună nu va exista niciun topic care sa îndeplinească condițiile de eligibilitate descrise la punctul 4.1, campania se va prelungi automat cu încă o lună.  

 1.         RĂSPUNDERE 
 • Prin participarea la Campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.
 • Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în cazul niciunei situaţii ce determină imposibilitatea participării la Campanie ca urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor GSM, ca de exemplu, dar fără a se limita la: încărcarea reţelei, încărcarea memoriei telefonului, neutilizarea corectă a serviciului Mesaje Scrise ieşirea din aria de acoperire Orange, terminarea creditului cartelei PrePay, depăşirea limitei de credit pentru abonamente, furtul cartelei SIM, etc.
 • Organizatorul îşi declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către Participanţii care accesează Campania din afara teritoriului României, aceştia fiind obligaţi să suporte costurile suplimentare implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming.
 • Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele:
 • acurateţea datelor furnizate Organizatorului: incluzând adresa de e-mail. Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului ca urmare a furnizării de informaţii eronate și nu isi asuma raspunderea în cazul furnizării unei adrese de email, alta decât cea personală;
 • posibilele dispute cu privire de drepturile deţinute asupra adresei de email utilizate în cadrul Campaniei;
 • imposibilitatea unui Participant desemnat câştigător de a intra în posesia premiului din motive independente de Organizator.
 1.         MODIFICAREA REGULAMENTULUI 
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfăşurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data la care va intra în vigoare. 
 • Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului, în secţiunea dedicată Campaniei.
 • Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru luarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, cât timp acestea sunt afişate pe pagina de internet a Campaniei.
 • În situaţia în care Campania este întreruptă/ suspendată, Organizatorul va acorda premiile câştigătorului desemnat până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.
 1. PUBLICITATE 
 • Participarea la Campanie implică acordul Participanţilor câştigători ca numele lor să poată fi publicate de către Organizator în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată). 
 1.  RECLAMAŢII ŞI LITIGII 
 • Orice reclamaţie care are legătură cu desfăşurarea Campaniei va fi adresată în scris Organizatorului, prin formularul de contact de pe site-ul orange.ro : https://www.orange.ro/contact/  în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
 • Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei.
 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătorești competente din Bucureşti.
 1.         TAXE, IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea revenind în exclusivitate câştigătorilor.

Prin simpla participare la Concurs, câștigătorii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „Voucherul lunii„

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1.             Orange România S.A. – operatorul de date cu caracter personal

Orange România S.A., cu sediul în Europe House, b-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistrare: 9010105, ca Organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

 1.             Orange România S.A. vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa Bld. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România S.A.. Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei „Topicul lunii”.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

 1.             Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • datele de identificare necesare în vederea înscrierii la Campanie, cum ar fi numele, prenumele, numele de utilizator în cadrul Comunității Orangedate de contact, cum ar fi adresa e-mail, numărul de telefon și/sau altele,
 • detalii cu privire la produsele si serviciile Orange care fac obiectul Campaniei, cum ar fi datele contului online My Orange, numele de utilizator în cadrul Comunității Orange, seria cartelei SIM și/sau altele
 • detalii privind relația cu Orange (pentru a verifica eligibilitatea participantului la premiile oferite), astfel cum au fost înscrise în cadrul art. 4 din cadrul Regulamentului,
 • alte date necesare pentru derularea Campaniei și completarea procesului-verbal de predare a premiilor, conform legislației specifice aplicabile (spre exemplu: adresa poștală, data nașterii, seria și numărul actului de identitate, CNP și/sau altele)

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie sau în cazul participanților câștigători declararea lor ca necâștigători.

 1.             Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Campaniei

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Orange România S.A., în calitate de Organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale. Totodată, Orange România S.A. va face publice numele câștigătorilor prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

 1.             În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu carácter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu carácter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie;
 • dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege. 
 1.             Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange România S.A. către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate

Orange România S.A. poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

 • Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime,
 • Furnizori de servicii: Orange România S.A. poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenori care să asiste societatea în derularea Campaniei. Orange România S.A. solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris,
 • Consultanți sau parteneri externi Orange România S.A. care oferă asistență societății sau alături de care Orange România S.A. a desfășurat prezenta Campanie,
 • Parteneri implicați în Campanie în vederea atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale,
 • Autorități publice: Orange România S.A. poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.
 1.             Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani.

 1.             Orange România S.A. a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange România S.A. a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Orange România S.A. pe perioada desfășurării Campaniei, respectiv până la validarea câștigătorilor.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Orange România S.A. conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unei litigiu.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange România S.A. va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

 1.             Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la regulament/campanie promoțională.

0 Răspunsuri 0